JF (K Series 후속작) Frt C/MBR 국내 설치/시운전

JF (K Series 후속작) Frt C/MBR 국내 설치/시운전

 

20141204_102114

20141210_093904

 

 

 

 

 

 

 

JF Front Cross Member Main Welding Line / SemiModule + Bush Ass’y Line

MH6 ARC Robot 8식

HP20 Handling Robot 2식

MH50 Handling Robot 3식

ES165D Handling Robot 5식

설치 / 시운전

20141210_09393620141210_093248

 

 

 

 

 

 

 

 ■ 문의  유사제품도 적용제작가능합니다. 연락주세요!


회사명:*
이름:*
E-mail:*
전화(회사):
-
전화(HP):
-
홈페이지:
연락가능시간대:
제목:*
내용:*

TAG
top