REMOTE I/O BOX

DSCN1631

DSCN1626

REMOTE I/O CONTROL BOX

Circuit Protector + Smart I/O + Terminal Block + Pilot Lamp

작동전압 :  입력 DC24V , 출력 DC24V, AC 110V, AC 220V 선택가능(릴레이 타입)

선택사양 :

통신사양 : D-Net, C-Net, P-Net 등

Remote I/O 추가 가능 , 입/출력 Pilot Lamp 장착 유무 등

납기 : 주문후 2주

가격 : 문의

■ 문의


회사명:*
이름:*
E-mail:*
전화(회사):
-
전화(HP):
-
홈페이지:
연락가능시간대:
제목:*
내용:*

TAG
top